input

Herinrichting IJsselkade vordert gestaag

Op 16 november vond een bijeenkomst plaats in het Oude Stadhuis met medewerking van tekenaars en architecten rondom het project “herinrichting IJsselkade”. Doel was de voortgang van het project te laten zien en de  ruimtelijke kwaliteiten van het project te bespreken met een beperkt aantal bewoners en ondernemers.  De VCOZ was vertegenwoordigd door Berry Engelen (Engelen OG). Lees verder

Stadscafé Zutphen – decor of dynamiek?

Het stadscafé is een activiteit van Architectuurcentrum Rondeel in Deventer op initiatief van een aantal ondernemers in de architectuur en ruimtelijke ordening in Zutphen en Warnsveld. Op 18 november jl. organiseerde het stadscafé een goed bezocht open debat in Pakhuis Noorderhaven over de binnenstad van Zutphen: ‘Decor of dynamiek?’. Lees verder

Nieuws vanuit Binnenstadsmanagement Zutphen

Gratis parkeren op vrijdagavond:

Om het bezoek aan de koopavonden op vrijdagavond te stimuleren delen ondernemers die reclamebelasting betalen vanaf 6 november parkeerkaarten uit waarmee bezoekers in de periode van november tot maart, een keer gratis kunnen parkeren.

artikel gratis parkeren

Keurmerk veilig ondernemen:

Door middel van dit keurmerk wordt geprobeerd om Zutphen veiliger en mooier te maken. Er zijn verbeterpunten benoemd, o.a. als het gaat om het verwijderen van graffiti, minder fietsoverlast, meer fietsparkeerplekken, minder winkelcriminaliteit en betere verlichting. Onderzocht wordt of graffitiverwijdering en ledverlichting collectief kunnen worden ingekocht. Als het keurmerk wordt verleend, kunnen ondernemers korting krijgen op de inboedelverzekering.

keurmerk veilig ondernemen

Kaart van Zutphen:

Op 14 december a.s. (deze datum is nog niet definitief) komt de Kaart van Zutphen aan de orde tijdens een gemeenteraadsvergadering. Het is de bedoeling dat de Kaart richting gaat geven aan toekomstig te wijzigen bestemmingsplannen en een impuls gaat geven aan de 18 gebieden die in de Kaart benoemd zijn. Dit geldt met name voor gebieden die in het kader van een compacte stad getransformeerd moeten worden, dus als er van functie veranderd moet worden.

Zutphen – Huidige Situatie

Zutphen – Nieuwe Situatie

 

Aankondiging herziening bestemmingsplan Basseroord

Sinds de vaststelling van het laatste bestemmingsplan Basseroord in 1988, is het gebied niet meer van een actueel bestemmingsplan voorzien, waarin de feitelijke situatie planologisch-juridisch is vastgelegd. Het nieuw vast te stellen bestemmingsplan moet hierin voorzien. Het ontwerp bestemmingsplan zal naar verwachting nog in 2015 ter inzage worden gelegd. De kennisgeving van de ter inzage legging wordt gepubliceerd in de Zutphense Koerier, het digitale gemeenteblad (via www.overheid.nl) en op de gemeentelijke website.

Basseroord

Van Rossum’s koffie wint Paltsprijs 2015

De VCOZ feliciteert Van Rossum’s Koffie met het winnen van de Paltsprijs 2015. De eigenaren Dagmar en Frans van Rossum ontvingen de prijs uit handen van de voorzitter van het Wijnhuisfonds, de heer Bonnes Venema. Het pand aan de Turfstraat 10 werd dusdanig verbouwd dat de vakjury de Paltsprijs, een aanmoediging voor cultuurhistorisch verantwoorde restauraties, aan hen heeft toegekend.

Tijdens de renovatie van het pand waarin voorheen een kunsthandel gevestigd was, ontdekten zij allerlei oude elementen, zoals een tegeltjeswand uit 1920. Bij de verbouwing is niet uitgegaan van de ideale inrichting, maar van wat het pand te bieden had.

paltsprijs

van rossum

Nieuws vanuit binnenstadsmanagement Zutphen

Het economisch belang van de binnenstad

Het belang van de binnenstad voor de lokale economie wordt vaak onderschat. Zo is iedereen het erover eens dat de binnenstad het imago van een stad sterk kan beïnvloeden, maar als het gaat om werkgelegenheid wordt vaak naar het bedrijventerrein gekeken. Ten onrechte, zo bleek deze week maar weer. De binnenstadsmanager, Remco Feith, was bij de opening van de Subway in de Turfstraat. Een pand van een van de leden van de VCOZ. Hier bleek maar weer eens dat de binnenstad van wezenlijk belang is, ook als het gaat om werkgelegenheid. Op 70 m2 wordt aan maar liefst 15 personen werk geboden. Een verhouding van vierkante meters en werkzame personen waar een gemiddeld bedrijventerrein nooit aan zal komen. Een grove rekensom, voor bedrijventerrein de Mars zou dit meer dan 20.000 mensen betekenen. Was dat maar waar…

opening subway

Keurmerk Veilig Ondernemen

De concurrentiepositie en de kwaliteit van de binnenstad en haar panden worden door meerdere factoren bepaald. Parkeertarieven, het aanbod van winkels, de aanpak van leegstand, de kwaliteit van de openbare ruimte enz.. Een wat onderbelicht onderwerp, maar wel belangrijk voor de stad, voor de omzet van de winkelier en voor de waarde van vastgoedbezitters: veiligheid. En dan veiligheid in de brede zin van het woord. Dus niet alleen criminaliteit of winkeldiefstal, maar ook de donkere plekken in de stad, vernielingen, fietsoverlast, graffiti, hondenpoep enz.. Binnenstadsmanagement gaat samen met het Binnenstadsplatform, de gemeente, de politie en de brandweer, de veiligheid van de binnenstad van Zutphen op niveau brengen. Dit door het verkrijgen van het Keurmerk Veilig Ondernemen. Geen makkelijk te scoren Keurmerk, maar één waar je echt verbeteringen voor moet hebben doorgevoerd. Verbetervoorstellen kunnen worden gedaan aan de hand van een schouw door de binnenstad op 1 oktober, maar naar aanleiding van een enquête bij alle ondernemers in de binnenstad. Inmiddels hebben ruim 170 ondernemers deze enquête ingevuld! Het Keurmerk Veilig Ondernemen is overigens geen vrijblijvend iets . Bij het ondertekenen van de samenwerking op 6 oktober a.s., verplichten betrokken partijen zich om uitvoering te geven aan de verbeteringen. De resultaten van de enquête worden op de veiligheidsbijeenkomst van 6 oktober a.s. (vanaf 18:00 uur in de Burgerzaal) gepresenteerd. U als pandeigenaar bent bij deze van harte uitgenodigd!

graffiti

Kaart van Zutphen – binnenstedelijke vitaliteit

Binnenstadmanagement Zutphen is, samen met de gemeente Zutphen bezig met de ontwikkeling van 2 kaarten van de binnenstad van Zutphen waarin de huidige situatie wordt weergegeven en waarin een toekomstvisie met betrekking tot de binnenstedelijke vitaliteit wordt weergegeven.

Zutphen – Huidige Situatie (concept)

Zutphen – Nieuwe Situatie (concept)

Tijdens de ledenvergadering van de VCOZ op 18 mei jl. is over de concept kaarten gediscussieerd. Lisette Platjouw (de procescartograaf) heeft de discussie in een illustratie weergegeven.

Illustratie discussie kaart van zutphen