Auteursarchief: Wietske Wijgman

Verzoek om input voor expertmeeting horeca onderzoek gemeente Zutphen

Van Spronsen & Partners horeca-advies is in opdracht van de gemeente Zutphen bezig met de ontwikkeling van een visie op de horeca. De uitkomsten van het onderzoek zullen in 2017 worden vertaald in een nieuw horecabeleid. Dit onderzoek richt zich niet alleen op het centrum, maar ook op ontwikkelingsgebieden als Noorderhaven en de IJsselkade, de woonwijken en Warnsveld. Binnen dit traject worden diverse meetings georganiseerd, met horeca-ondernemers, bewoners en overige instanties/personen die met name belangen hebben in de binnenstad. De VCOZ is voor deze laatste groep uitgenodigd om deel te nemen aan een meeting over de relatie van de activiteiten van de genodigden met het belang van de horeca en naar de visie op de situatie nu en die van ‘morgen’.

Graag ontvangen wij uw input voor deze meeting via het contactformulier op onze site!

HORECA logo-final-HI

 

Nieuws vanuit Binnenstadsmanagement Zutphen

Logo BMZ

Binnenstadsborrel met inhoud:

Op dinsdag 10 januari vanaf 18:00 uur houdt ondernemend Zutphen uit de binnenstad de Nieuwjaarsborrel 2017 bij het Volkshuis. Naast dat we proosten op een succesvol 2017, wordt stilgestaan bij drie onderwerpen:

 • passantentellingen en de mogelijkheden voor uw bedrijf en straat;
 • nieuwe routes in de binnenstad;
 • de Hanzedagen 2017, een evenement met ruim 200.000 bezoekers in de regio.

Voor een broodje en een kop soep wordt gezorgd.

Leegstandsverordening:

Samen met de gemeente Zutphen is Binnenstadsmanagement de mogelijkheden aan het onderzoeken om met behulp van een leegstandsverordening leegstand in de binnenstad te lijf te gaan. Niet om meer regels te creëren, maar veel meer om het gesprek tussen pandeigenaar en gemeente tot stand te brengen. In dit gesprek zullen beide partijen moeten aangeven welke inspanningen ze hebben gedaan en gaan doen om het pand weer gevuld te krijgen. Dat kan door aanpassing van de bestemming, een andere huurprijs, de aanpassing van de pui en met hulp van een subsidie mogelijkheid etc.. Boetes en dergelijke zijn vooralsnog niet aan de orde. Het gaat nu om het gesprek met een verplichtend karakter.

BIZ-binnenstad:

Een BIZ (BedrijfsInvesteringsZone) is een instrument voor ondernemers en eigenaren om de kosten voor het verbeteren van de kwaliteit van in dit geval een winkelgebied om te slaan over alle gebruikers en/of eigenaren van het vastgoed. Op dit moment gebeurt dit door het heffen van reclamebelasting aan alleen huurders in de binnenstad van Zutphen. Echter, reclamebelasting zal (hoogst waarschijnlijk) verdwijnen door veranderende (landelijke) wetgeving. Een goed moment om aan de hand van een nieuw instrument ook pandeigenaren hierin te betrekken. Voor Zutphen wordt nu eerst onderzocht of dit instrument überhaupt een goed instrument is. Er moet ervaring worden opgedaan in zowel het vinden van draagvlak voor het fonds als ervaring in mogelijke uitgaven vanuit het fonds. Winkelcentrum Dreiumme heeft gevraagd te mogen fungeren als pilot. Deze wordt in 2017 gestart en daarna wordt beoordeeld of dit instrument ook ingezet kan worden in het centrum van Zutphen.

Meldt je aan voor de mini conferenties Cleantech Regio op 1, 5 en 6 september

Omgevingsagenda

Hoe versterken we het cleantech-karakter van onze regio? In welke plannen gaan overheid en bedrijfsleven investeren? De 7 gemeenten van de regio Stedendriehoek en de Strategische Board zoeken het antwoord op deze vragen voor de Omgevingsagenda Cleantech Regio Stedendriehoek. In 2015 heeft de regio koers bepaald en gekozen voor ‘cleantech’ als leidend thema. Afgelopen half jaar hebben de partijen, in samenwerking met de provincies Gelderland en Overijssel, hier een eerste voorlopige uitwerking aan gegeven en nu is het tijd voor de volgende stap. Om de Omgevingsagenda te voeden zoekt de Cleantech Regio ideeën, suggesties en concrete plannen van bedrijven en bewoners die het cleantech-gehalte van onze regio kunnen versterken. Daarom organiseert de Cleantech Regio begin september een drietal mini-conferenties waar ondernemers en inwoners hun inbreng kunnen leveren:

 • donderdagavond 1 september in Zutphen
 • maandagavond 5 september in Apeldoorn
 • dinsdagavond 6 september in Deventer

De exacte locaties volgen nog. De avonden hebben hetzelfde programma tussen 19:00 – 21:30 uur. U bent als bedrijf of inwoner van de Cleantech Regio van harte welkom op een avond van uw keuze. Aanmelden kan via de site www.cleantechregio.nl

Tijdens de mini conferenties zijn er een 4-tal onderwerpen gekozen door gemeenten, board en provincies omdat zij veel cleantech-kansen en uitdagingen zien:

 • Cleantech Regio Development: businesscases rond energievoorziening en innovatieve cleantech producten en diensten;
 • Een schoon en duurzaam mobiliteitssysteem: denk aan elektrisch vervoer e.d. maar ook fietsen en vervoer over water;
 • Toekomstbestendige binnensteden en (dorps)kernen: denk aan hergebruik leegstaand vastgoed, klimaatadaptatie, nieuwe woon-werk-vormen;
 • Cleantech Icoon A1: cleantech projecten op, aan of langs de A1, die gerealiseerd kunnen worden of beter in het zicht komen als de snelweg de komende jaren wordt verbreed.

Deelnemers krijgen de mogelijkheid om input te geven over 2 van de 4 onderwerpen tijdens de gespreksrondes.

Voor de omgevingsagenda klik hieronder:

Omgevingsagenda_RS-16-0402

Voor een projectsamenvatting en informatieposters over de omgevingsagenda klik hieronder:

Projectsamenvatting

Omgevingsagenda informatieposters

Uitnodiging themabijeenkomsten in het kader van de Week van de Rechtspraak

Week van de Rechtspraak banner

Vanaf maandag 5 september 2016 vieren alle rechtbanken en gerechtshoven in Nederland de Week van de Rechtspraak. Dit jaar staat de week in het teken van het thema ‘De rechter tussen staat en straat’. Door het hele land worden zogenaamde ‘publieksacademies’ georganiseerd waarmee de rechtspraak laat zien hoe rechters tot beslissingen komen en hoe het recht werkt.

De wereld van het recht kan soms lastig te begrijpen zijn, vol moeilijke woorden en ingewikkelde procedures. Tijdens de Week van de Rechtspraak wordt op een normale, begrijpelijke manier uitgelegd wat de Rechtspraak doet. Rechtbank Gelderland en gerechtshof Arnhem – Leeuwarden organiseren daarom samen twee themabijeenkomsten op dinsdagavond 6 september 2016: 1. Wat zijn mijn rechten als (ver)huurder? en 2. Ondernemers en misdaad.

Het persbericht en de uitnodigingen zijn hieronder te vinden.

Persbericht themabijeenkomsten

Uitnodiging themabijeenkomst wat zijn mijn rechten als verhuurder

Uitnodiging themabijeenkomst Ondernemers en misdaad

Inspectie leefomgeving en transport gaat energielabels controleren

Op 25 juli viel er bij Vastgoed Belang (de brancheorganisatie van particuliere vastgoedeigenaren) een brief op de mat van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) met betrekking tot het definitief energielabel bij verhuur. Zoals mogelijk bekend kan de ILT een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete opleggen aan eigenaren die verkopen of verhuren en die niet aan de energielabel verplichting voldoen. In de brief kondigt de inspectie aan dat zij vanaf 1 augustus 2016 op de site van de ILT het formulier plaatst “Meldingen Ontbreken energielabel bij verhuur woning of utiliteitsgebouw”. Daarmee kunnen huurders melden dat hen geen afschrift van het geldige energielabel beschikbaar is gesteld.

De volledige brief vindt u hieronder:brief_ILT_definitief_energielabel_160725

Vastgoed Belang (de brancheorganisatie van particuliere vastgoedeigenaren) wil dat in 2020 80% van het bezit van haar leden een energielabel C of hoger heeft. Dat geldt voor kantoren, winkels, zorgcentra en woningen.

Vooraankondiging ledenvergadering

Geachte heer/mevrouw,

Op maandag 20 juni a.s. van 17:30 – 20:00 uur vindt in Pakhuis Noorderhaven (Lijmerij 23) de ledenvergadering van de VCOZ plaats.

Wilt u deze datum alvast in uw agenda noteren?agenda

Onderwerpen voor de vergadering zijn:

 • Wijziging bestuurssamenstelling en benoeming.
 • Een toelichting op de te volgen koers voor de VCOZ:
  • Op dit moment is de VCOZ niet in staat om een relevante financiële bijdrage te leveren aan Binnenstad Management Zutphen, verder is er behoefte aan professionalisering van de VCOZ teneinde de belangen van pandeigenaren op een goede manier te vertegenwoordigen. Daarom wordt gezocht naar mogelijkheden om meer middelen te genereren, hierbij wordt gedacht aan een BedrijvenInvesteringsZone (BIZ) of Onroerendezakenbelasting (OZB). Een BIZ zou vooralsnog alleen voor pandeigenaren bedoeld zijn. Ondernemers betalen reclamebelasting. Het bestuur van de VCOZ informeert u hierover.
  • Het plan is om wijzigingen door te voeren in de bestuurssamenstelling om efficiënter te kunnen werken, zo zal een compact dagelijks bestuur worden ingesteld en is het plan om met straatvertegenwoordigers te gaan werken.
 • Update website en nieuwe site Start je zaak of winkel in Zutphen.
 • De binnenstad manager, Remco Feith, vertelt over actuele ontwikkelingen in de Binnenstad, zoals leegstand en hoe hiermee om te gaan, passanten tellingen en de eerste ervaringen met de kaart van Zutphen.

U wordt vanaf 17:30 uur welkom geheten met soep en een broodje.

De vergaderstukken ontvangt u zo spoedig mogelijk van ons.

Wij hopen u 20 juni te mogen begroeten!

Met vriendelijke groet,

Rico ten Hag (voorzitter VCOZ)