Aankondiging herziening bestemmingsplan Basseroord

Sinds de vaststelling van het laatste bestemmingsplan Basseroord in 1988, is het gebied niet meer van een actueel bestemmingsplan voorzien, waarin de feitelijke situatie planologisch-juridisch is vastgelegd. Het nieuw vast te stellen bestemmingsplan moet hierin voorzien. Het ontwerp bestemmingsplan zal naar verwachting nog in 2015 ter inzage worden gelegd. De kennisgeving van de ter inzage legging wordt gepubliceerd in de Zutphense Koerier, het digitale gemeenteblad (via www.overheid.nl) en op de gemeentelijke website.

Basseroord